Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Nami uvedené obchodné podmienky vymedzujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim internetového obchodu WWW.KACHLEKRBYPLCH.SK, ktoré sú pre obe strany záväzné.

 

OBJEDNÁDNÍ TOVAR

- Objednávky možno zasielať prostredníctvom elektronickej pošty, objednávkového formulára E-SHPOPU na WWW.KACHLEKRBYPLCH.SK, po vyplnení všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká formálnym potvrdením objednávky predávajúcim.

- Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napríklad písomne ??alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny.

- Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj ??záväzok odobrať tovar a zaplatiť cenu.

- Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky internetového obchodu kupujúci dáva súhlas WWW.KACHLEKRBYPLCH.SK k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov a jeho nákupoch

- Od potvrdenia objednávky predávajúcim začína dodacia lehota.

 

CENY A PLATBY

- Ceny uvedené na webových stránkach WWW.KACHLEKRBYPLCH.SK sú platné v okamihu objednania. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pri prevzatí alebo vodiči. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.

- V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie, zálohu zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovým prevodom).

- Cena dopravy po celej Slovenskej Republiky je určená pre zoží menších rozmerov a váhy (dymovody, krbové náradie, príslušenstvo, atď.) Pre tovar do váhy 200kg a pre tovar do váhy nad 200kg

- Tovar rozvážame našou dopravou, aby nedochádzalo k poškodzovaniu tovaru.

- CENA PREPRAVY JE 22 EUR VRÁTANE DPH.

- Tovar menších rozmerov zasielame poštovou službou, možný aj osobný odber.

- Poštovné podľa platného cenníka + balné.

 

ZÁRUKA

- Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste. Záručná doba na produkty všetkých značiek 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

- Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami.

 

VRÁTENIE TOVARU

- Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka č 40/1964 zbierky v aktuálnom znení ustanovenia § 53 ods 7 a 10 odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Pred odoslaním na našu adresu prosíme o zaslanie emailom formálneho odstúpenia od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme tiež o uvedenie prípadného dôvodu (nie je zákonom vyžadované a ani nie je nami jeho uvedenie podmieňované pre vrátenie prostriedkov za cenu tovaru) - pomôžete však nám tak skvalitniť naše služby. Ďakujeme.

- Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze za tovar, vrátane dopravného a manipulačných poplatkov, zaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10-tich pracovných dní po obdržaní podpísaného dobropisu, ktorý je na adresu kupujúceho odoslaný okamžite po fyzickom obdržaní a prekontrolovanie tovaru. Zaslanie späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na nevyhnutné náklady, najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

- Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente urobenie a odoslanie objednávky.

- Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262, odseku 1 Obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením § 409 a nasledujúcim.

 

DODACIE PODMIENKY:

1. DODACIA LEHOTA

- Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej včasné vybavenie. Predávajúci si vyhradzuje dodaciu lehotu 1-2 týždňov z dôvodu širokej variability. Výrobky ktoré sú skladom je dodacia lehota 1 týždeň. Nedodá Ak predávajúci tovar v stanovenej lehote, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania inom alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie.

2. DODÁVKA TOVARU

- Predávajúci bude informovať kupujúceho o dodávke tovaru telefonicky, alebo emailom pred dodaním tovaru.

- Kupujúci je povinný zabezpečiť si dostatočný počet osôb na zloženie objednaného tovaru, tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť zodpovednej osobe (vodič). Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúži zároveň aj ako daňový doklad.

- Kupujúci je povinný dodaný tovar bez odkladu prehliadnuť av prípade nekompletnosti tovaru nahlásiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia. Neskoršie reklamácie nebudú vybavené.

- Ak kupujúci schopný daný tovar prevziať v stanovenom termíne, musí bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín po oznámení termínu dodávky (z dôvodu plánovanie trás, vyťaženosti auta apod).

- Ak odmietne kupujúci prevziať tovar pri dodávke, ak nebude zastihnuteľný na kontaktnej adrese bude predávajúci požadovať náklady spojené s dodaním tovaru.

3. DOPLNKOVÁ USTANOVENIA (vynášac u + MONTÁŽ)

- Tovar je doručené pred dom kupujúceho s ohľadom na dostupnosti vozidla. Vodič spravidla jazdia bez závozník, preto nie je schopný tovar sťahovať po domoch či poschodiach. Naša firma je schopná zaistiť pripadnú vynášac u tovaru vzhľadom na vyťaženosť kapacít.

- Služba vynášac u, či montáž je služba doplnková. Za montáž sa účtuje 10% z ceny výrobku pri montážou tovaru u kupujcího.

- Objednávka montáže a vynášac u je záväzná, ak bude táto služba odmietnutá pri dovoze tovaru, bude predávajúci požadovať po kupujúcom náklady spojené s odmietnutím.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

- Kupujúci je povinný dodaný tovar bezprostredne po dodaní prezrieť a prípadné zistené závady nahlásiť v čo najkratšom termíne predávajúcemu. Nekompletnosti tovaru nahlásiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia, neskoršie reklamácie nebudú vybavené.

2. POVINNOSTI PRODÁVAJCÍHO

- O reklamácii predávajúci rozhodne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru.

- Kupujúci bude vyrozumený formou elektronickej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

- Reklamácia bude vybavená v čo najskôr možnom termíne k spokojnosti zákazníka, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

- Ak nebude schopný predávajúci dodržať zákonnú lehotu bude včas informovať kupujúceho k individuálnemu riešeniu reklamácie.

3. SPÔSOB VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné podať týmito spôsobmi:

- Doporučeným listom na adresu predávajúceho
- Osobne na reklamačnom oddelení

KUPUJÚCI je povinné UVIESŤ:

- Číslo objednávky
- Doklad o vlastníctve tovaru (kópia faktúry)
- Výstižný opis závad tovaru a ich prejavov (ak máte možnosť, priložte fotografiu)

4. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba je 24 mesiacov u všetkých výrobkov, pokiaľ nie je uvedené inak.
- Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku sa záruka nepredlžuje a zákazníkovi bude vystavený nový záručný list. Prípadná ďalšia reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto nového záručného listu.

NÁROD na uplatnenie záruky zaniká:

- Poškodením tovaru pri manipulácii.
- Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu.
- Používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami uvedenými v dokumentácii.
- Tovar bol poškodený živlami.
- Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je prikladaná faktúra s dodacím listom, ktorý slúži aj ako záručný list. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu pri prevzatí tovaru. Ak si tovar neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu. Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo ak s dodávkou neobdrží správne vyplnený dodací list, je povinný ihneď, najneskôr však do troch dní, podať písomnú alebo emailovú správu predávajúcemu, ktorý vyhotovil faktúru. Ak tak neurobí, tak mu hrozí, že na neskoršie prípadnú reklamáciu nebude braný ohľad.

- Reklamácia bude vybavená v súlade s paragrafom 19 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetový obchod WWW.KACHLEKRBYPLCH.SK si vysoko považuje dôveru svojich zákazníkov, je preto samozrejmosťou, že všetky Vaše osobné údaje považujeme za súkromné ??a dôverné a uchovávame je v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101 / 2000 Z. z., v platnom znení. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Tieto údaje sú bezpečne uložené na našich chránených serveroch a samozrejme sa zaväzujeme je neposkytnúť tretím osobám. Jedinou výnimkou sú externé dopravné služby, prípadne finančné inštitúcie poskytujúce splátkový predaj, a to len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné pre doručenie tovaru zákazníkovi. Osobné informácie sú im však oznámené len v minimálnom, pre uskutočnenie zmluvy, nutnom rozsahu.

KACHLE KRBY PLCH

Obchodné, dodacie, reklamačné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné od 1.1.2012.